עיריית אופקים פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

כאן תוכלו למצוא את תקציבי העירייה ואת הדוחות הכספיים המבוקרים על ידי משרד הפנים וכן את צוו הארנונה המאושרים על ידי מועצת העיר.