דרישות נגישות

בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות.  תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998. 

לפי סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, רק לאחר שבחנה התקיימות של הוראות הנגישות. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו, המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

 

מה מנגישים בעסק?

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית  ועוד.

האם עלי להנגיש את העסק שלי?

חובת ההנגשה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים: 

האם העסק נותן שירות לציבור?

עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק. 

בעסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

 

האם העסק קטן או גדול? 

​עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח אולם הישיבה שלהם הוא עד 25 מ"ר בבניין חדש או עד 50 מ"ר בבניין קיים, יידרשו לבצע הנגשה
לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים.

 

האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש - תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש.

עסק בבניין חדש

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש - תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש.

עסק בבניין קיים

עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים),
תשע"ג-2013. 

 

בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים:

 • עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין.
  במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
 • מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

 • פטור עקב קושי הנדסי - מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).
 • פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד - מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) + המלצת מחלקת שימור +
  אישור של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.
 • פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל 0.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי סעיף 158 ו-2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות),
  תש"ל - 1970 תוספת שנייה - חלק ח' 1 - פרק ב': נגישות בנייני מגורים. מתן הפטור בסמכות נציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.


זמן ביצוע דרישות נגישות בעסקים

חוק השוויון קובע כי המועד הסופי לביצוע תקנות נגישות מתו"ס בהתאם למועד כניסת התקנות לתוקף (26.6.2012) הינו, כדלקמן:

 

לחייב שאינו רשות ציבורית (גוף פרטי):

עד 4 בניינים (כולל) - עד 1.11.2015

 • בדיקת הבניין (סקר נגישות) עד 22.12.2012 (חצי שנה).
 • ביצוע התאמות נגישות עד 1.11.2015

מעל 4 בניינים - עד 1.11.2017:

 •  20% מהבניינים - עד 22.6.2014
 •  40% מהבניינים - עד 22.6.2015
 •  60% מהבניינים - עד 22.6.2016
 • ​ 100% מהבניינים - עד 1.11.2017 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות