במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית אופקים את "המפרט האחיד" המאחד  את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם  בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים").
ובהתייחס לסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים"). 
​המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.
המפרט האחיד כולל את דרישות העירייה לקבלת רישיון עסק, בשלב זה ל- 11 (אחד עשרה) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר בעתיד יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים.

                                      דרישות כלליות מעסקים                           דרישות פרטניות לפי מהות העיסוק