יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 

זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3. בעל עסק באופקים יעמוד בכל האמור בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. כל המנהל עסק
      ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.5. היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו עליהם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד
      לעסקים מסוגם, לכל עיסוק לפי עניינו. 

1.6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. 

1.7. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות 

      במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

 

2. התנהלות כללית של עסקים

2.1. בעל עסק ישמור על ניקיון המדרכה בחזית עסקו בכל עת.

2.2. חל איסור על הוצאת סחורה מחוץ לכותלי בית העסק למעט ההקלות המפורטות במסמך "קביעת מדיניות הוצאת סחורה במרכז העיר" (לצרף קישור)

2.3. הקמת פרגוד לסגירת חורף בין התאריכים ה-1 בנובמבר ועד 30 באפריל בשנה שלאחר מכן תותר בהתאם להוראות תכנית פת 33/2000 ועל פי הכללים הקבועים בה.
       בכל מקרה הקמת פרגוד כאמור, ללא היתר מנוגד לחוק ועשוי לשלול מתן רשיון עסק ו/או ביטולו.

2.4. שעות הפעילות בעסק יהיו בהתאם לקבוע בחוק עזר לאופקים (פתיחת עסקים וסגירתם)התשכ"ד – 1963.

 

3. שפכים

3.1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2014 

3.2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

3.2.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת
         למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – מיתב, כאמור בתקנות. 

3.2.1.1.  בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות . 

3.2.1.2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למיתב ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות. 

3.2.1.3. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. 

 

4. שילוט

4.1. העסק מחוייב בעמידה בהוראות חוק עזק לאופקים (שילוט), התשנ"א – 1990 . 

4.2. בעל העסק ימלא אחר כל האמור בחוברת "הנחיות להצבת שילוט ופרסום – בעיר אופקים".

 

5. הוצאת שולחנות וכסאות 

5.1. ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות או שולחנות לעסקים המופיעים בסעיף 4.2א', 4.2 ב' ו-6.9 א', בצו רישוי עסקים.

5.2. בעל עסק כאמור לעיל, יציב שולחנות וכסאות מחוץ לעסק אלא רק לאחר שקיבל רישיון עסק ו"היתר הוצאת שולחנות וכסאות" מאת מחלקת רישוי רוכלות שבאגף
       פיקוח עירוני ויפעל בהתאם לתנאי היתר זה, הכוללים בין השאר את התנאים הבאים:

5.2.1. בעל העסק ישאיר בחזית העסק מעבר חופשי לתנועת הולכי רגל ברוחב 2 מטר לפחות ולשמור תדיר על נקיון המקום וסביבתו.

5.2.2. בעל העסק לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט השולחנות והכסאות שאותם אושר לו להוציא.

5.2.3. השולחנות והכסאות לא יאוחסנו ברחוב, לאחר סגירת העסק, אלא בתוך העסק בלבד.

5.2.4. גודל שולחן בודד לא יעלה על    1 מטר X 1 מטר.

5.3. על בעל העסק תוטל אגרה בהתאם למספר השולחנות להם יקבל היתר.

5.4. בעל העסק לא יוכל להשאיר שולחנות וכסאות מחוץ לעסק לאחר השעה 2300 .

5.5. כאמור לעיל, הקמת פרגוד לסגירת חורף תותר בכפוף לקיום היתר בניה בהתאם להוראות תכנית פת/2000/ 33 ואישור אגף הנכסים.

 

5. פסולת 

5.1. בעל עסק יידרש להפרדת סוגי פסולת הנוצרת בעסקו לאפשרויות הבאות:

      פסולת אורגנית -  שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים.

      פסולת אריזות - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו
      וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 

      פסולת יבשה -  מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות.

5.2. מספר כלי האצירה שיוצבו בכל עסק יקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק.

5.3. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות אגף תברואה, בשעות  ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה,
       והודעה על המועדים תימסר על ידי העיריה, לבעל העסק.

5.4. בעל עסק יעביר כל סוג פסולת לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק או שיחויב בהצבת פחים יעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון 

       העיריה או על חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת ושיימסרו לבעל העסק . 

5.5. בעסק שחוייב בהצבת פחים יעודיים, גודל וסוג הפח הייעודי יקבע על ידי אגף תברואה בהתאם לסוג העסק, מיקומו וכמות הפסולת אותה הוא מייצר.

5.6. במידה ופינוי הפחים הייעודיים מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל
       העסק יעביר לאגף תברואה את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.

5.7. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

 

6. השירות הווטרינרי 

הגדרות בפרק זה: 

בשר - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

6.1.  בעל העסק העוסק (לרבות: מאחסן, מעבד, מוכר) בבשר, יפעל בהתאם להוראות "חוק עזר לאופקים (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי), התשס"א – 2000" ועדכוניו
       העתידיים (לצרף קישור).

6.2. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ לאופקים, אלא אם כן עברו בדיקות משנה בשרות הווטרינרי בעירית אופקים וקבלו אישור שהמוצר נבדק ונמצא
       ראוי להפצה .

6.3. בעל העסק ישמור בעסק את האישורים האמורים לעיל, שקבל בבדיקות המשנה (או העתקיהם) למשך חודש ימים לפחות ויציגם לאנשי השרות הווטרינרי באופקים, על פי דרישה.

6.4. בעל עסק שקנה בשר בעיר אופקים, ישמור את קבלות הקנייה או העתקיהן למשך חודש ימים לפחות ויציגם לאנשי השרות הווטרינרי באופקים, על פי
       דרישה.


7. איכות הסביבה

7.1. כל בעל עסק , לרבות מקווה, המפעיל מרכז אנרגיה, יפעילו תוך שימוש בחשמל, גז או אנרגיה סולארית.

7.2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור
       אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים, לרבות הכנת חוות דעת אקוסטית          והתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

7.3. עסק חדש  שיש לו מערכות אלקטרו מכניות (מיזוג, אוורור, קירור וכיו"ב), יסמן בתוכניות ההגשה של העסק, את מיקום וסוג המערכות ויצרף נתוני היצרן לגבי רמות
       הרעש הנפלטות על ידי מערכות אלה. העסק יידרש לספק נתונים, כולל חוות דעת אקוסטית, במידת הצורך, שמטרתם להוכיח, שכל המערכות של העסק ופעילותו
       עומדות בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990 או שיש צורך בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק או שניהם        הכול על פי הצורך.

7.4. בכל עסק שיש בו השמעת מוסיקה כגון: פאבים, בארים, בתי קפה, מסעדות:

7.4.1. באזורים הגובלים במגורים או שימושים רגישים אחרים, יש לקבל את אשור האגף לאיכות הסביבה למיקום המבוקש, טרם פתיחת העסק.

7.4.2. אין להשמיע מוסיקה מחוץ למבנה. בעל העסק לא יציב בשום מקרה רמקולים מחוץ למבנה העסק או בחזיתות המבנה. הרמקולים יהיו בתוך החלל הסגור של
          העסק ויכוונו אל תוכו.

7.4.3. דלת הכניסה/יציאה של הקהל תהיה מסוג "מבואה אקוסטית".

 

8. נכסים

8.1. בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העיריה, מחויבים קבלת אישור אגף הנכסים.

8.2. אישור אגף נכסים יינתן בכפוף לקיומו של הסכם ו/או הסכמה בתוקף  של אגף הנכסים בעירית אופקים למבקש רישיון העסק.

 

9. רוכלות

9.1. בהתאם להחלטת מועצת עירית אופקים מיום 26.1.2018  לא יותרו הקמת עסקי רוכלות חדשים בשטח שיפוטה של העיר אופקים.

 

10. נגישות

10.1. בעל עסק יעמוד בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998  -  ותקנותיו.

10.2. בעל העסק ייצרף לתכנית העסק,הוראות נגישות, על פי האמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 - ותקנותיו.