לינק המכוון לביצוע הפעולות להלן 

 • בקשה לתו חניה
 • בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה
 • בקשה להקצאת מקום חניה לנכה
 • בקשה להעתקת מקום חניה לנכה
 • בקשה לשינוי מספר רכב בתמרור לנכה
 • בקשה לחידוש זכאות למקום חניה לנכה
 • בקשה להישפט
 • בקשה לערעור על דוח חניה
 • איתור דוח חניה
 • פניות ציבור בנושא חניה
 • תשלום דוחות חניה