הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק התנהלות אל מול המדיניות היעדים והמטרות של הארגון. ציות אל מול : חוק, רגולציה, תקנה, נוהל, תקנים. בדיקת תהליכי עבודה מול עקרונות של: יעילות, חיסכון. בדיקת בקרות המבטיחות את השגת היעדים: מבנה, שלמות ואפקטיביות. התנהלות בתחום הדיווח הכספי והתקציב. התנהלות בתחום היושרה – התאמה לקוד האתי, אינטגריטי, טוהר מידות.

במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה, עובדי העירייה, "גופים מבוקרים" - כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי תאגידים עירוניים, תאגידים מעין עירוניים ועמותות רבות המקבלות תמיכות מהעירייה.

שם

טלפון

כתובת

מייל

טופס מקוון להגשת תלונה