הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
תפריט דף הבית
עיריית
אופקים
חיפש youtyube גלריית תמונות faceboox מוקד
סגור חיפוש
חפש

כספים

שעות קבלת קהל: 
יום א': 08:00-13:00 ו-16:00-19:00

כתובת: הרצל 38- אופקים
======================================================


אגף הכספים הוא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה בכפיפות למסגרת התקציב המאושר על ידי מועצת העיר משרד הפנים וחוקי העזר העירוניים.
על האגף לדאוג להבטחת ההכנסות ממקורות עצמיים ומשרדי ממשלה וכן לשלוט בהוצאות על פי התקציב המאושר ליחידות העירייה השונות.
בראש אגף הכספים עומד גזבר העירייה, זהו אחד התפקידים הסטטוטוריים שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. בנוסף קובע החוק, כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני, צריכה להיות חתומה על ידי מורשי החתימה הקבועים בחוק.
 

יעדים מרכזיים:

 • הכנת התקציב השנתי והפיקוח עליו.
 • הניהול הכספי השוטף – ביצוע הנה"ח של כל הפעילות הכספית וביצוע התאמות מול הבנקים והספקים.
 • העמקת הגבייה ומימוש תחזית ההכנסות.
 • ביצוע בקרה כספית על גופי הביצוע של העירייה.
 • דיווח ביצוע לתקציבי פיתוח למוסדות הממשלה ומעקב אחר קבלת הכספים.
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים.
 • ייעוץ כלכלי ופיננסי למוסדות העירייה לביצוע המטלות בצורה האופטימלית מבחינת העלויות.
 • ייצוג העירייה בתחום הכספים מול משרדי ממשלה, חברות עירוניות, ספקים ויזמים.

 

תחומי אחריות:

ניהול כספי הרשות 

 • ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים למימון פעולות הרשות המקומית תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים ותקנות הממשלה.
 • דיווח חשבונאי: בניית מערך לניהול ודיווח מצבה הכספי של הרשות, מעקב חשבונאי עפ"י כללי משרד הפנים, רישום חשבונאי והכנת דוחות שונים.
 • הכנת תקציב: גיבוש הצעת תקציב עפ"י הנחיות או מדיניות ראש הרשות והנחיות משרד הפנים והאוצר, תוך התייחסות למקורות ההכנסה ולהוצאות החזויות.
 • מעקב תקציבי: קיום מעקב שוטף אחר התקציב הרגיל והבלתי רגיל (תב"ר) במטרה למנוע היווצרות חריגות בהוצאות ועמידה ביעד ההכנסות .
 • פיתוח כלכלי: השתתפות במאמץ להרחיב את בסיס הקיום הכלכלי של הרשות לאבטחת רמת שירות גבוהה
 • מערך נכסי הרשות: ניהול מערכת המידע של הנכסים שבתחום שיפוטה של הרשות.
 • ניהול רכש: ניהול מערך הרכש וההתקשרויות של הרשות במטרה להבטיח מוצרים ושירותים בעלי תועלת כלכלית מרבית.
 • ניהול מערכת המידע: ניהול מערך המיחשוב במועצה ובמוסדות החינוך של המועצה
 • שיקול דעת ומתן סיוע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
 • אחראי על גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה (מקורות מימון, מסים וכדומה) של הרשות.
 • אחראי על הכנת התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות כולל סיוע למנהלי המחלקות ברשות להכנת תקציביהם, בהתבסס על צרכים שוטפים ומיוחדים של כל מחלקה.
 • אחראי על ניהול ופיקוח ביצוע משימות הרשות ומעקב אחריו במסגרת התקציב המאושר (רגיל ובלתי רגיל), בהתאם לתקנות משרד הפנים, לחוק התקציב וניהול רשות מקומית.
 • אחראי (ניהולית) על ארגונם והפעלתם של המחלקות המקצועיות השונות: גביה (גורם חיצוני), הנהלת חשבונות, גזברות, רכש ומחסן. כמו כן אחראי על ביצוע פיקוח ובקרה שוטפים עליהם.

 תקציבים:

 • שליטה על תקציב ההוצאות ובקרת חריגות מהמסגרת המאושרת הספקת מידע כספי זמין ואמין להנהלת העירייה לגורמים חיצוניים.
 • הכנת התקציב הרגיל בכל שנת כספים.
 • הכנת תכניות פיתוח (תב"ר) שנתית ורב שנתית.
 • עדכון התקציב הרגיל בהתאם להחלטות ועדת הכספים, מועצה והנהלת העירייה.
 • ביצוע עבודה אינטנסיבית מול המשרדים הממשלתיים.
 • בדיקת הזמנות כנגד הרשאות ודיווח למשרדי ממשלה.
 • הכנת צפי תקבולים חודשי ממשרדי ממשלה ומגורמים אחרים לצרכי תזרים מזומנים.
 • הקצאת ומיצוי הכנסות המתקבלות ממשרדי ממשלה .
 • מעקב שוטף אחר הכנסות והוצאות.
 • פיתוח מקורות הכנסה לעבודת האגפים בשיתוף עם מנהל האגף.
 • הכנת מסמך הנחיות להכנת התקציב ליחידות השונות .
 • בניית נוהל ממוחשב להגשת בקשה לתקצוב תב"ר אשר תשרת את הגזברות ואת שאר אגפי העירייה.
 • ריכוז עבודת ועדת הכספים.
 • הקטנת הגרעון הזמני הבלתי רגיל.
 • שליטה על המנהלים הכספיים על תקציב האגף כולל שכר ותקציב רוחב.

 

גבייה עירונית:

 • קבלת קהל.
 • גבייה שוטפת בתחום ארנונה, אגרות והיטלים .
 • בירורי חשבונות.
 • טיפול בצ'קים חוזרים.
 • הוראות קבע וגביה מרוכזת.
 • ביצוע הנחות על פי צו הארנונה.
 • אכיפת הגבייה.
 • עריכת שומות לגבייה .
 • ריכוז מקצועי של תחום ההכנסות בעירייה.
 • טיפול בהשגות ובעררים בהתאם לפקודת העיריות בנושא ביצוע סקר נכסים.
 • שליחת הודעות שומא חדשות במועד למתאכלסים חדשים
 

הנהלת חשבונות:

 • מתן מידע כספי זמין ואמין להנהלה ולגורמים חיצוניים לצורך קבלת החלטות.
 • ביצוע תשלומים בהתאם להתחייבויות הרשומות במועד
  ביצוע תחשיבי ריבית ואומדן לתביעות משפטיות.
 • עריכת דוח כספי שנתי.
 • ניהול מעקב חשבונות ידני/ממוחשב.
 • ביצוע רישומים, עריכת התאמות בנקים וגבייה.
 • טיפול והתאמת בזכאים וחייבים אחרים.
 • מעקב וטיפול בערבויות.
 • טיפול בהמחאות המתקבלות בבניין העירייה.
 • ביקורת ואישור חשבונות מספקים וקבלנים בשלמות- תקציב רגיל ותב"ר.
 • עריכת התאמת הכנסות עצמיות בין הנה"ח לבין מערכת החייבים.
 • עריכת התאמות עם משרדי הממשלה.
 • רישום עלויות שכר בספרי הנה"ח.
 • מעקב אחר עיקולים שונים.
 • מעקב אחר חשבונות מס.
 • ביקורת פנים וקופות העירייה.
 • ניהול מערך המלוות.
 • ביצוע התאמות חברות בנות וגופי סמך.

 

שכר:

 • הכנת תלושי שכר על פי הסכמי העבודה השונים.
 • ריכוז תשלומי תנאים סוציאליים.
 • הפקת דוחות שונים לגורמי פנים וחוץ.
 • דיווח לגורמי חוץ.
 • ביצוע תשלומי הסכמי פרישה.
​​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016.pdfתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016.pdf
יאיר דהן
גזבר
08-9928533