.  דיגום שפכים:

 

9.3.1.       מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  נדרש לבצע דיגום שפכים.

 

9.3.2.       מבקש רישיון יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים "מי שבע". במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים "מי שבע", ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.

 

9.3.3.       מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי שבע", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2000, על כל תיקוניו.

 

9.3.4.       בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך לתאגיד המים באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.

 

9.3.5.       אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של עיריית אופקים לפעול נגד מבקש הרישיון, ככל שיידרש.