.     התנהלות כללית של עסקים:

 

2.1.  בעל עסק יעמוד בכל האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק".

 

2.2.  בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העירייה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת התייחסות אגף הנדסה.

 

2.3.  על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות, עשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

 

2.4.  כל עסק טעון רישוי המבקש להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים או להוציא סחורה מחוץ למקום העסק, מחויב בקבלת היתר מיוחד.

 

2.5.  הוצאת סחורה ו/או הצבת שולחנות וכסאות דרך קבע מחוץ למבנה בו מתנהל העסק טעונה רשיון כאמור בסעיף 5 להלן.

 

2.6.  עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו לאחר שעות הפעילות המותרות בחוק עזר לאופקים (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ך – 1960, מחויב בקבלת "היתר לילה" מהרשות המקומית ובתשלום אגרה כפי שיפורסם באתר העירייה.

 

2.7.  בעל עסק לא יניח ברחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקיונו או לתנועת הציבור בו. 

 

2.8.  פריקה וטעינה של סחורה תהיה רק במקום שהוגדר לכך על פי תמרור מתאים וככל שאין מקום כאמור תתבצע באופן שלא יהווה הפרעה ו/או מטרד לציבור ו/או למעבר רכבים.

 

2.9.  חובה על בתי העסק לעמוד בכל האמור בחוק איסור עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג – 1963 והתקנות שהוצאו מכוחו.