.  מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח):

 

9.2.1.       כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – מי שבע, כאמור בתקנות.

 

9.2.2.       בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי שבע ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

 

9.2.3.       בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.