.     מניעת זיהום אוויר וריח:

 

7.1.  בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961.

 

7.2.  היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי הנחיות היחידה הסביבתית / המשרד להגנת  הסביבה. במידת הצורך יידרש להמציא חוו"ד רלוונטית.

 

7.3.  חובה על בתי העסק לעמוד בכל האמור בחוק איסור עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג – 1963 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 

7.4.  כל עסקי מזון בהם מתקיימים תהליכי טיגון, צלייה ובישול, יגישו ליחידה הסביבתית תוכנית רעיונית ובה יפרטו את כל האמצעים למניעת זיהום אוויר ומניעת ריחות וזאת בטרם פתיחת בית העסק.