.     מניעת רעש:

 

6.1.  בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו (כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה).

 

6.2.  היה ונמצא שהעסק גורם לרעש בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הרעש הבלתי סביר או על פי הנחיות מדור רישוי עסקים. במידה ונדרשה חו"ד אקוסטית יש לאשרה באמצעות מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

6.3.  בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק - לרבות הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק, אלא אם יימצא על ידי מדור רישוי עסקים בעירייה כי ננקטו האמצעים המתבקשים כדי להבטיח מניעת מטרדים לציבור.