לאחר תשלום אגרת הבקשה לרישיון עסק מועברות הפניות לנותני האישור בהתאם לצו רישוי עסקים. במידה ומתקבל סירוב לבקשה תישלח תשובה
שלילית לבעל העסק כולל פירוט הליקויים. מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו את הבקשה לרישיון, רכזת הרישוי תנפיק את הרישיון ותעבירו לבקרה ולאישור
סופי ולחתימתו של מנהל האגף.

רישיון עסק שחודש - בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

 

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

1. תנאי מוקדם - תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.

2. תנאי ברישיון - תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.

3. תנאי נוסף ברישיון - תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

    לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי או נותן האישור בהליך של השגה, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית
    המשפט עניינים מנהליים.

 

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק, שמות הבעלים הרשומים בעסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).

בנוסף לאלה - ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

 

הצגת הרישיון בעסק

על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.

 

להלן לינק למערכת רישוי עסקים דיגיטלית