4.     שילוט:

 

 4.1. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר לאופקים (מודעות ושלטים), התשל"ה- 1975 (להלן: "חוק העזר העירוני לשילוט").

 

 4.2. מבקש הרישיון יציב, בכניסה לבית העסק, דף מידע, עליו רשום שם העסק, שם מבקש הרישיון / בעל המקום ומספר טלפון נייד, על מנת שיהיה אפשר ליצור עמו קשר, בהתקיים מקרה חירום.

 

 4.3. לא יוצב שילוט בעיר אלא לאחר הגשת בקשה, אישורה ותשלום אגרה כדין. בקשת שילוט תוגש למדור רישוי עסקים בעירייה.

 

 4.4. הרישיון בגין השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדארית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר.

 

 4.5. האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.

 

 4.6. תותר הצבת שלט אחד בלבד לכל בית עסק, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מחלקת רישוי עסקים ו/או מי שהוסמך על ידה.

 

 4.7. גודל השלט, מיקומו וצורתו יאושרו על ידי הרשות, בהתאם למדיניות הרשות ולקריטריונים אותם הציבה ואשר יפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצוע.

 

 4.8. תנאים נוספים להצבת שילוט:

 

 4.8.1.      שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק. אורכו המרבי של השלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר זאת מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

 4.8.2.      לא תתאפשר התקנת שלט הנושא מסר פוגעני.

 

 4.8.3.      הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.

 

 4.8.4.      לא תתאפשר הצבת שילוט על גבי מתקן תצוגה "חמור" (שלט דו-צדדי על גבי רגליים) אלא לאחר אישור מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

 4.8.5.      השילוט יבוצע מחומרים עמידים בפגעי מזג אויר. לא תתאפשר התקנת שלטי בד, שלטים המודפסים על גבי יריעות בד ו/או טקסטיל ו/או כרזות נייר.

 

 4.8.6.      גב השלט יהיה כולו צמוד לחזית המבנה, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי מדור רישוי עסקים בעירייה.

 

 

 

5.     הוצאת סחורה ו/או הצבת כסאות ושולחנות ו/או כל ציוד אחר המשמש את העסק (להלן: "הוצאת מטלטלין") בתחום המדרכה הסמוכה לעסק:

 

5.1.  אישור להוצאת מטלטלין יכול ויינתן רק לעסקים שיש להם רישיון בר תוקף או לעסקים הנמצאים בהליך להוצאת רישיון עסק ושעוסקים בהכנה, הגשה או מכירה של מזון או שתייה לצריכה במקום, בהתאם לקריטריונים שיפורסמו מעת לעת על ידי הרשות.

 

5.2.  על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאשר הוצאת מטלטלין מבתי עסק, בתנאים שונים, גם לעסקים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

5.3.  תנאים נוספים להוצאת מטלטלין למדרכה הסמוכה לעסק:

 

5.4.1.       בקשה להיתר להוצאת מטלטלין ברחוב תוגש למדור רישוי עסקים על טופס מיוחד בצירוף תכנית שטח הישיבה.

 

5.4.2.       אישור להוצאת מטלטלין לרחוב יינתן רק כאשר רוחב המדרכה מאפשר מעבר ושימוש של הולכי רגל.

 

5.4.3.       אין לקבע שמשיות ו/או ריהוט ו/או כל מיטלטלין אחר במרחב הציבורי.

 

5.4.4.       יובהר בזאת, כי תחום המדרכה, הוא כל מקום שלציבור זכות מעבר בו, לרבות תחום הרחוב שמתחת לקולונדולות (גגונים), וכן מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים וכל תחום שנועד למעבר הציבור.