דלג לתוכן העמוד
האתר בהרצה

מכרזים

מכרז פומבי מס' 17/2020 להשכרת שטח משרדי בקרית הממשלה החדשה באופקים לרבות התחייבות לייצור מקומות עבודה כחלק מתנאי השכירות

  1. את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף – צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים, בלשכת המנכ"ל במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום 12.10.20 שעה  12:00.

 נוסח פרסום מכרז פומבי מס' 17/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז


הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store