דלג לתוכן העמוד

מכרז לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית בינלאומית במתחם ייעודי בעיר אופקים

שאלות הבהרה
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
28/2021 פומבי 06/10/2021 14/10/2021 28/11/2021 500 (לא יוחזרו)

מכרז פומבי מס' 28/2021

מכרז לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית בינלאומית במתחם ייעודי בעיר אופקים

 

מסמך הבהרות ושינויים

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה

עיריית אופקים (להלן: "העירייה") מזמינה מפיקים/בעלי עניין להציע הצעות לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית קבועה (למשך 5 שנים) במתחם ייעודי בעיר אופקים הכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרז תמורת סך של 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה.
  2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף אשר נקבעו למכרז.
  3. אין צורך לצרף ערבות מכרז.
  4. את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים מלאים - מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף - צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים, בלשכת המנכ"ל במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום 25.10.21 שעה  12:00.

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר השתתפות במעמד פתיחת ההצעות ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות: (א) לשדר את מעמד הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון ZOOM או .TEAM (ב) לשלוח את פרוטוקול הפתיחה למציעים אשר יהיו מעוניינים בכך.

  1. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.

 

איציק דנינו

                                                                                                            ראש  העיר

לצפייה בקובץ המצורף למכרז


הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store