1
פרטים אישיים
2
הצהרה
3
הוספת צרופות

את הבקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס ריק מכל חפץ ואדם בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.

הפטור יינתן לפי סעיף 13 (א) לתקנות ההנחות כפי האמור להלן:

עד 6 חודשים הנחה 100% פטור מתשלום ארנונה.

לאחר הגשת הבקשה תתבקש להגיש למחלקת הגביה לאותה תקופה אישורי חשבונות חשמל ומיים בכל חודשיים למחלקת הגבייה לכתובת:

ZofitA@ofaqim.muni.il על מנת לקבל את הפטור בגין תקופה זו.

שים לב: יש להגיש את הבקשה עד חודשיים מיום תחילת התקופה המבוקשת לפטור.

בינתיים על-מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלום הארנונה בגין יתרת התקופה.

זיקה לנכס * שדה חובה

נא הזן דואר אלקטרוני ליצירת קשר

אם אינך בעל הנכס:

 

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, כמו-כן הריני להצהיר כי עם אכלוס הנכס אעדכן את מחלקת הגביה.

ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק.

וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.כמו-כן, חתימתי על בקשתי זו מהווה הסכמה לביקור של פקח מטעמכם בנכס.

זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרה זו - אמת. 

הנכס ריק בתקופה

 

Browser not supported