הדרכה והכוונה ראשונית

בטרם פתיחת העסק או בטרם ביצוע התחייבות ארוכת טווח כגון חתימת חוזה שכירות, חשוב לבדוק מספר נושאים שיוכלו לחסוך לך זמן ומשאבים רבים.

 

בטרם פתיחה של עסק חדש, או חתימה על הסכם שכירות מחייב לעסק, חשוב מאד לבצע בירור מה חל בכתובת בה הינך מעוניין לפתוח את העסק
(מדיניות עירונית או תב"ע), מה מותר ומה אסור לפתוח במקום, בפרט הצורך בהיתר לשימוש חורג בנכס.

 

שכירות

חוק רישוי עסקים קובע שלא ייפתח עסק ללא רישיון. כיוון שהליך קבלת רישיון עסק עלול לארוך מספר חודשים, על בעל העסק להיערך לכך בהתאם
מבחינת שכירות, למשל לשכור את המקום למועד מאוחר יותר או להגיע להסדר מתאים עם המשכיר, כגון הגבלת תקופת השכירות או הוספת תנאי על פיו אם
העירייה לא תאפשר לפתוח את העסק המבוקש במקום, החוזה יתבטל.

שימו לב! בעסק הטעון היתר לשימוש חורג, אם קיימת בנכס חבות בהיטל השבחה, החלה על בעל הנכס, במקרה של אי הסכמה של בעל הנכס לשלם את ההיטל,
לא יינתן רישיון לעסק. חשוב לתאם מראש את נושא תשלום היטל ההשבחה.


שיפוץ העסק

דרישות רישוי עסקים עלולות להשפיע באופן משמעותי על ההתאמה הפיזית של המבנה לעסק. לכן, מומלץ שלא לבצע שיפוץ בעסק, ללא לימוד דרישות גורמי
הרישוי הרלבנטיות לעסק שלך.

צורך בארובה עלול לעכב באופן משמעותי את קבלת הרישיון. בית אוכל הפולט ריחות ועשן או הכנסת פריטים מסוימים לתפריט של בית האוכל עלולים לגרום
 לדרישה לארובה, המחוברת למנדף ולמערכות סינון בהן מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטטי ומסנן פחם פעיל וחייבת באישור האגף לאיכות הסביבה.

הקמת ארובה מחייבת קבלת היתר בנייה, שהוצאתו תלויה בהסכמת השכנים. מומלץ לבדוק ולתכנן האם הפריטים האמורים נדרשים ואם כן, מה מידת ההיתכנות
של הקמת ארובה במקום.


הרפורמה בחוק רישוי עסקים

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל פרסמה רשות הרישוי של עיריית פתח-תקוה את "המפרט האחיד" המאחד  את המסמכים והתנאים הנדרשים
מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם  בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים").
ובהתייחס לסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי). 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור": משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית פתח תקווה.

המפרט האחיד של עיריית פתח תקווה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

לפרטים נוספים יש לפנות באתר האינטרנט לפרק ה"מפרט האחיד".


 

עסק עתיר סיכון

כל עסק ששטחו 100 מ"ר ומעלה או שמיועד להכיל 100 אנשים ומעלה בו זמנית, כגון מועדון, דאנס בר, בית מלון, אולם אירועים, תיאטרון, קניון, מגרש כדורגל ועוד,
הינו עסק עתיר סיכון לעניין רישוי עסקים. 

בעסקים מסוג זה הפועלים ללא היתר זמני או רישיון עסק תקף, תתבצע אכיפה מידית ובמקרים של סכנה לשלום הציבור, אף יוצא צו סגירה מינהלי. על כן מומלץ
לבדוק מראש את דרישות גורמי הרישוי ולבצע תכנון מתאים ולפנות לקבלת רישיון בטרם פתיחת העסק.


נגישות

לפי סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, רק לאחר שבחנה התקיימות של הוראות הנגישות. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו, המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.