רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י החוק ובאישור כל הגורמים המקצועיים הקבועים בחוק,
וזאת לטובת שלום הציבור ובעל העסק:

 

 • רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו בעלי העסק.
 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה 
  הקבועה.
  שים לב: עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.
 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000 אך לא פחות משנה.
 • רישיון זמני מטבעו: רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים
  (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.
 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכד').
  הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
 • היתר זמני: היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק
  שטרם השלים את כל הדרישות של גורמי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000.
 • היתר מזורז: על פי צו רישוי עסקים התשע”ג 2013 טור ד’ רשאים עסקים מסוימים להפעיל את העסק שלהם עוד טרם קיבלו אישור רשמי מגורמי הרשות להיתר 
  זמני או קבוע. ​