דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 4 - מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א' - מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור מגורים - אזור המיועד למגורים בלבד

אזור מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות​

אזור מסחר - אזור של סחר קמעונאי.

אזור שימוש רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש, למגורים, מבני ציבור כמו בתי ספר, בתי חולים וכדומה, לתיירות או לנופש.

שימוש חורג - שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.​


בעל עסק זכור:

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד. 
 

​​פריט תיאור העסק טעון הרישוי​ דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי​ ​מדיניות העירייה
​4.2 א' ​בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ​פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. 

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת האגף לאיכות הסביבה בעירייה, יגיש תכנית ומפרט טכני למניעתם של מפגעי הריח על פי הנחיות המסמך מערכת לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל - נתונים טכניים (לצרף קישור) וימלא אחר כל המסקנות של התכנית והמפרט הטכני לאחר אישורם על ידי האגף לאיכות הסביבה.

בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שמן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א –  2011 (קישור), אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמחלקה לאיכות הסביבה.

בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א –  2011.

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. 

בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.

בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בפרק דרישות כלליות מעסקים – השרות הווטרינרי העירוני.

 

​אסור באזורי מגורים עם חזית מסחרית בהם לא ניתן להתקין אמצעים לטיפול במזהמי אוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות של טיגון, צלייה, קלייה ובישול – כאשר הנושא רלבנטי לבית האוכל האמור.

יש להוציא שימוש חורג ביחס לעסקים הכוללים טיגון וצליית בשר בגלל תב"ע תקפה שאוסרת.