דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 5 - מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב' - איסופה, הובלתה  

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור מגורים - אזור המיועד למגורים בלבד

אזור מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות​

אזור מסחר - אזור של סחר קמעונאי.

אזור שימוש רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש, למגורים, מבני ציבור כמו בתי ספר, בתי חולים וכדומה, לתיירות או לנופש.

שימוש חורג - שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.


בעל עסק זכור :

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד. 


​​פריט ​תיאור העסק טעון הרישוי ​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי ​מדיניות העירייה
​5.1 ב' ​אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה  ​בעל העסק ימלא את כל הדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעים בפרק "דרישות כלליות".

בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי הרשות – במידה והאתר נמצא בתחומי הרשות.

בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה).

בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. 

 

חניית כלי רכב שלא בעת פעילות שוטפת  וכל מתקני הטיפול והשטיפה של הרכבים יהיו רק באזורי  תעסוקה.


​5.3 ג' ​שפכים וקולחין - הובלתם במכליות   חניית כלי רכב שלא בעת פעילות שוטפת  וכל מתקני הטיפול והשטיפה של הרכבים יהיו רק באזורי  תעסוקה.