ברחבי העיר הוצבה מערכת מצלמות , לטובת שמירה שוטפת על המרחב הציבורי.
המצלמות מחוברות למרכז שירות  106 במטרה להגן  על הרכוש הציבורי ,לקיים שגרת חיים בטוחה ורציפה  ולאפשר התערבות ומענה לכל אירוע חריג .
המצלמות המותקנות ממונעות והצילומים מוקלטים ונשמרים במאגר מאובטח, בהתאם לכל חוקי הגנת הפרטיות החלים על מאגר מצלמות.
 
במהלך השנים 2023-2024 ייפרשו מצלמות נוספות ברחבי ביישוב, להשלמת רשת המצלמות - בפארקים, בגנים הציבוריים, בצמתים המרכזיים ובמוקדים חשובים נוספים . 
 
מרכז שירות 106 מפעילות/ים את המצלמות על פי תכנית עבודה מובנית, ומבקרות/ים ויזואלית את המתרחש ברחבי היישוב. מערכת המצלמות משדרת באופן שוטף למרכז השירות היישובי ומשמשת לשמירה על הסדר הציבורי, מניעת ונדליזם, מניעת אלימות, הגנה על אתרים מרכזיים וכדומה. כל אירוע שכזה שמתרחש ביישוב מתוחקר במערכת המצלמות ומשמש לאיתור מפגעים ועבריינות .


הערות חשובות:
•    חובה לצרף צו שיפוטי. בהעדר צו שיפוטי לא נוכל למסור / לשמור את המידע והחומרים המצולמים.
•    לתשומת לבכם, החומרים נשמרים עד 30 ימים ממועד הצילום. לחלופין משטרת ישראל יכולה לפנות תוך פרק זמן זה בהתאם לסמכויות הנתונות לה.
•    יובהר כי הזכות לעיון במידע הינה אך ורק בחלק הנוגע למבקש בלבד והיא מותנית בכך שלא תיפגע פרטיותם של אנשים אחרים.
על כן, ככל שבצילום שמבקשים לעיין בו מופיעות דמויות נוספות או מידע אחר החוסה תחת חוק הגנת הפרטיות, תבחן אפשרות טשטוש של מידע זה על מנת שלא ניתן יהיה לזהות את האנשים הנוספים הנמצאים בצילום או מידע אחר החוסה תחת הגנת הפרטיות כאמור.
אם טשטוש המידע הנוסף המצוי בצילום המבוקש, אינו אפשרי מבחינה טכנולוגית או דורש הקצאת משאבים בלתי סבירה או דורש תכנה או אמצעים שאינם קיימים במועצה או אינו אפשרי מסיבה אחרת - לא יימסר למבקש העתק החומר המוקלט וכן לא תינתן למבקש ההזדמנות לעיין במידע. במקרים כאמור, ניתן לעיין במידע או לקבל העתק ממנו, רק בכפוף לצו שיפוטי או בכפוף לאישור בקשה מטעם גורם מוסמך על פי הנוהל לעיון / קבלת המידע.

 
 
 
 
 
Browser not supported

חתום כאן

 

חובה לוודא כי אכן קיימת מצלמה בכתובת הנדרשת.

 

חובה לוודא כי אכן קיים אתר רלבנטי לבקשה.

 
 

שעת התחלת האירוע

 

יש לצמצם את זמן הצילום הנדרש למינימום. בקשות לזמנים ארוכים ובלתי סבירים לא תעננה.

 
סוג האירוע: (חובה) שדה חובה
 
 

ללא צילום תעודת זהות עם תמונה ברורה של המבקש, הבקשה לא תידון.

 

בהעדר צו שיפוטי, לא ימסר / ישמר כל מידע. לתשומת ליבכם, החומרים נשמרים עד 10 ימים ממועד הצילום.

 

התשובה תישלח למייל הנ"ל